Lentelės

Kada draudžiama žvejoti. Kokio dydžio imti žuvį


Pagal naujas žvejų mėgėjų taisykles, nuo  2019 liepos mėnesio


Draudžiama imti mažesnes nei šių dydžių žuvis ir vėžius (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):

11.3.1. šamus (Silurus glanis) 75 cm;

11.3.2. lašišas (Salmo salar) 65 cm;

11.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;

11.3.4. salačius (Aspius aspius) 55 cm;

11.3.5. vėgėles (Lota lota) 45 cm;

11.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 45 cm;

11.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 45 cm;

11.3.8. lydekas (Esox lucius) 50 cm;

11.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 30 cm;

11.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;

11.3.11. šapalus (Leuciscus cephalus) 30 cm;

11.3.12. meknes (Leuciscus idus) 30 cm;

11.3.13. lynus (Tinca tinca) 25 cm;

11.3.14. karpius (Cyprinus carpio) 40 cm;

11.3.15. baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 40 cm;

11.3.16. marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 40 cm;

11.3.17. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.

11.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

11.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

11.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

11.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

11.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

11.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

11.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;

11.4.9. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;

11.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose (išskyrus karšių žvejybą polderiuose);

11.4.11. šamus (Silurus glanis) nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d.

12. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 11 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

13. Vilnios upėje nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos ir Žeimenoje nuo žiočių iki Lakajos žiočių privaloma paleisti visus sugautus kiršlius, marguosius upėtakius, lašišas ir šlakius.

14. Visi 10 ir 11 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

15. Draudžiama vykdyti povandeninę žvejybą visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus:

15.1. limituotą žvejybą šiuose vandens telkiniuose:Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 
2.

Asveja

Molėtų

Švenčionių

982,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

3.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 
4.

Drūkšiai

Ignalinos

Zarasų

4622,2

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

5.

Siesartis

Molėtų

503,6

 
6.

Vištytis

Vilkaviškio

  Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

15.2. Taisyklių 16 punkte nurodytus atvejus.

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV Skyrius

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE

17. Privačiuose vandens telkiniuose žvejojama Taisyklių leidžiamais arba nustatytu metu leidžiamais naudoti žvejybos įrankiais, būdais ir masalais, neviršijant nustatyto leistino naudoti įrankių kiekio, nustatytu metu Taisyklėse nedraudžiamų gaudyti rūšių žuvis. Žvejyba leidžiama tik šviesiu paros metu (nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo), išskyrus atvejus, kai vandens telkinio savininkas leidžia žvejoti jam nuosavybės teise priklausančiame vandens telkinyje tamsiu paros metu, tai nurodydamas mėgėjų žvejybos leidime. Invazinių rūšių sąraše esančių rūšių žuvų žvejybai draudimo laikotarpis netaikomas, tačiau tokios žvejybos metu sugautos visos kitos žuvys turi būti nedelsiant paleistos į tą patį vandens telkinį. Draudžiama gaudyti žuvų rūšis, įrašytas į Saugomų gyvūnų sąrašą. Atsitiktinai sugavus į Saugomų gyvūnų sąrašą įrašytas žuvis, jos turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.

18. Limituota žvejyba privačiame vandens telkinyje organizuojama vadovaujantis Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Vandens telkiniuose, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso valstybei ir ūkio subjektams, žvejojama laikantis Taisyklėse nustatytų žvejybos valstybiniuose vandens telkiniuose reikalavimų.

V Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Asmenys, užsiimantys mėgėjų žvejyba, privalo:

20.1. žvejodami turėti ir pareikalavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pateikti mėgėjų žvejybos leidimą (elektroninio mėgėjų žvejybos leidimo numerį), suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą;

20.2. užtikrinti švarą žvejybos vietoje (išskyrus, kai žvejojama nuolat keičiant žvejybos vietą, vykdant povandeninę žvejybą arba žvejojant iš vandens transporto priemonės):

20.2.1. prieš pradėdami žvejybą ir žvejybos metu visas komunalines atliekas, esančias 5 m spinduliu nuo žvejybos vietos, surinkti į maišus ar kitą tarą;

20.2.2. pasibaigus žvejybai, surinktas komunalines atliekas išvežti į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

20.3. sugavus ar radus ženklintas žuvis, apie tai pranešti AAD arba Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nepaleista atgal į vandens telkinį, nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).

21. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

22. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTAEil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

1.

Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos

2.

Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos

3.

Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos ir nuo tilto Anykščiuose A. Vienuolio g. iki Anykščių užtvankos

4.

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis

5.

Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

6.

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba

7.

Valstybiniai akvakultūros tvenkiniai

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

2 priedas

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Baseinas

1.

Avirė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

2.

Bilsinyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

3.

Dievogala

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

4.

Gauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

5.

Karklė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

6.

Kerupė

Dievogala

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

7.

Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

8.

Mara

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

9.

Medukštėlė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

10.

Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

11.

Ova

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

12.

Ratnyčia

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

13.

Rėvuona

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

14.

Samė

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

15.

Skirpstauja

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

16.

Strūzda

Verknė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

17.

Šustis

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

18.

Šyša (aukščiau Katyčių)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

19.

Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

20.

Viešvilė

Nemunas

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

21.

Žvirgždė

Karklė

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

22.

Beržūna

Šalčia

Merkio

23.

Beržupis

Merkys

Merkio

24.

Cirvija

Merkys

Merkio

25.

Derežna

Merkys

Merkio

26.

Derežnytė

Merkys

Merkio

27.

Duobupis D

Merkys

Merkio

28.

Geluža

Merkys

Merkio

29.

Graužupis

Merkys

Merkio

30.

Grūda

Merkys

Merkio

31.

Lukna

Merkys

Merkio

32.

Maltupis

Šalčia

Merkio

33.

Mažoji Kena

Merkys

Merkio

34.

Nedzingė

Merkys

Merkio

35.

Pasgrinda

Verseka

Merkio

36.

Skroblus

Merkys

Merkio

37.

Spengla

Merkys

Merkio

38.

Taurupis

Verseka

Merkio

39.

Turė

Merkys

Merkio

40.

Ūla

Merkys

Merkio

41.

Uosupis

Ūla

Merkio

42.

Vardauka

Merkys

Merkio

43.

Verseka

Merkys

Merkio

44.

Bezdonė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

45.

Bražuolė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

46.

Dūkšta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

47.

Juodė

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

48.

Kamaja

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

49.

Kena

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

50.

Laukysta

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

51.

Lokys

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

52.

Lomena

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

53.

Manierka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

54.

Mozūriškanka

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

55.

Musė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

56.

Nemenčia

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

57.

Riešė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

58.

Rudamina

Vokė

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

59.

Saidė

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

60.

Strūna

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

61.

Strūna

Strečia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

62.

Šešuva

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

63.

Taurija

Vilnia

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

64.

Veršupis

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

65.

Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

66.

Žalesa

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

67.

Žiežmara

Neris

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

68.

Jusinė

Žeimena

Žeimenos

69.

Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)

Žeimena

Žeimenos

70.

Luknelė

Žeimena

Žeimenos

71.

Mera

Žeimena

Žeimenos

72.

Peršokšna

Lakaja

Žeimenos

73.

Petruškė

Žeimena

Žeimenos

74.

Saria

Žeimena

Žeimenos

75.

Skerdiksna

Žeimena

Žeimenos

76.

Skirda

Žeimena

Žeimenos

77.

Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)

Šventoji

Šventosios

78.

Grabuosta

Siesartis

Šventosios

79.

Nevėža

Virinta

Šventosios

80.

Pelyša

Šventoji

Šventosios

81.

Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)

Šventoji

Šventosios

82.

Storė

Šventoji

Šventosios

83.

Taurožė

Šventoji

Šventosios

84.

Virinta (Klabinių užtvanka- žiotys)

Šventoji

Šventosios

85.

Želva

Siesartis

Šventosios

86.

Dratvinys

Dubysa

Dubysos

87.

Gynėvė

Dubysa

Dubysos

88.

Kirkšnovė

Dubysa

Dubysos

881.

Kražantė (Kelmės miesto I tvenkinys – žiotys)

Dubysa

Dubysos

89.

Lapišė

Dubysa

Dubysos

90.

Luknė

Dubysa

Dubysos

91.

Mūkė

Dubysa

Dubysos

92.

Šventupis

Dubysa

Dubysos

93.

Agluona

Šešuvis

Jūros

94.

Aitra

Jūra

Jūros

95.

Akmena

Jūra

Jūros

96.

Ančia

Šešuvis

Jūros

97.

Apusinas

Šešuvis

Jūros

98.

Balčia

Šešuvis

Jūros

99.

Bebirva

Šaltuona

Jūros

100.

Bremena

Akmena

Jūros

101.

Egluona

Agluona

Jūros

102.

Ežeruona

Jūra

Jūros

103.

Giluvė

Jūra

Jūros

104.

Irtuona

Ežeruona

Jūros

105.

Ižnė

Akmena

Jūros

106.

Lokysta

Jūra

Jūros

107.

Šaltuona

Šešuvis

Jūros

108.

Šešuvis

Jūra

Jūros

109.

Šunija

Jūra

Jūros

110.

Trišiūkštė

Šešuvis

Jūros

111.

Upyna

Šešuvis

Jūros

112.

Upynikė

Trišiūkštė

Jūros

113.

Vėžus

Jūra

Jūros

114.

Agluona

Minija

Minijos

115.

Aisė

Veiviržas

Minijos

116.

Alantas

Minija

Minijos

117.

Ašva

Veiviržas

Minijos

118.

Babrungas

Minija

Minijos

119.

Blendžiava

Salantas

Minijos

120.

Didžioji Sruoja

Minija

Minijos

121.

Dirsteika

Veiviržas

Minijos

122.

Gerdaujė

Minija

Minijos

123.

Graumena

Šalpė

Minijos

124.

Judrė

Graumena

Minijos

125.

Kapupis

Sausdravas

Minijos

126.

Karkluoja

Alantas

Minijos

127.

Lukna

Minija

Minijos

128.

Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)

Nemunas

Nemuno

129.

Mišupė

Minija

Minijos

130.

Pala

Minija

Minijos

131.

Salantas

Minija

Minijos

132.

Šalpė

Veiviržas

Minijos

133.

Sausdravas

Minija

Minijos

134.

Šilupis

Sausdravas

Minijos

135.

Skinija

Minija

Minijos

136.

Šlužmė

Veiviržas

Minijos

137.

Šviekšnelė

Ašva

Minijos

138.

Trumpė

Želsva

Minijos

139.

Upita

Šlužmė

Minijos

140.

Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)

Minija

Minijos

141.

Vieštovė

Minija

Minijos

142.

Žvelesys

Ašva

Minijos

143.

Žvelsa

Minija

Minijos

144.

Apšė

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

145.

Babrūnė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

146.

Bonalė

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

147.

Darba

Žyba

Lietuvos pajūrio upių

148.

Degalas

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

149.

Juodupis

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

150.

Kaltis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

151.

Kulšė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

152.

Luknė

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

153.

Luoba

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

154.

Ringelis

Akmena Danė

Lietuvos pajūrio upių

155.

Sartis

Apšė

Lietuvos pajūrio upių

156.

Šata

Bartuva

Lietuvos pajūrio upių

157.

Smeltalė

Kuršių marios

Lietuvos pajūrio upių

158.

Žyba

Šventoji

Lietuvos pajūrio upių

159.

Lūšė

Venta

Ventos

160.

Šerkšnė

Venta

Ventos

161.

Višetė

Venta

Ventos

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

3 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖSEil.

Nr.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

1.

Neris

nuo Jonavos J.Ralio g. tilto iki Šilo g. tilto Vilniuje ir nuo Valakupių tilto iki Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji

nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki tilto Anykščiuose A. Vienuolio g., išskyrus Kavarsko tvenkinį

5.

Siesartis

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki geležinkelio Klaipėda – Šilutė tilto

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

Pastaba: draudžiama žvejoti Taisyklių 5 priede nurodytose upių vietose.

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

4 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 25 D.Eil. Nr.

Upė

Vyresnysis vandentakis

Vieta

1.

Neris

Nemunas

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje

nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

2.

Žeimena

Neris

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

Neris

nuo žiočių iki Kenos žiočių

4.

Šventoji

Neris

nuo žiočių iki Dagios žiočių ir nuo Kavarsko užtvankos iki Anykščių užtvankos, išskyrus Kavarsko tvenkinį

5.

Siesartis

Šventoji

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

Šventoji

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

Nemunas

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

8.

Kražantė

Dubysa

visa upė

9.

Jūra

Nemunas

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

10.

Minija

Nemunas

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

11.

Veiviržas

Minija

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

12.

Šventoji (pajūrio)

Baltijos jūra

nuo Kopų g. pėsčiųjų tilto iki Luknės žiočių

13.

Akmena–Danė

Kuršių marios

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

_________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

5 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Neris

Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto

Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn

Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn

Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių

Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Nuo geležinkelio Vinius–Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių

2.

Šventoji

Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn

Širvintos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn

3.

Jūra

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn

4.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn

Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn

Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn

5.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn  

Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

6 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO LIEPOS 1 D. IKI LAPKRIČIO 1 D.Eil. Nr.

Upė

Vieta

1.

Nemunas

Dubysos upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

Jūros upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemyn palei dešinįjį krantą

nuo Kauno žiemos uosto iki Neries žiočių

___________________

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių

7 priedas

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE VYKDOMA ŽVEJYBA JŲ EKOLOGINEI BŪKLEI PAGERINTI, SĄRAŠAS IR ŽVEJYBOS ŠIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SĄLYGOS

Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm ir didesnes nei 90 cm lydekas ir sterkus.Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Kodas

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alovė

Alytaus

10030540

73,7

 
2.

Biržulis

Telšių

30040060

114,2

Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.

3.

Ilgės

Elektrėnų

Kaišiadorių

10040880

154,2

Draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l dienos.

4.

Ilmėdas

Molėtų

12131528

79,0

 
5.

Kalvių

Kaišiadorių

10030841

180,8

 
6.

Kiementas

Molėtų

12232129

98,6

 
7.

Lūkstas

Telšių

30030063

1000,9

 
8.

Mosėdžio I tv.

Skuodo

20050100

75,5

 
9.

Neveiglas

Alytaus

11040132

61,0

 
10.

Paršežeris

Šilalės

30030062

193,4

 
11.

Riešė

Vilniaus

12030111

85,2

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

12.

Širvys

Vilniaus

12040470

85,1

 
13.

Švenčius

Kaišiadorių

10031139

51,0

 
14.

Šventas

Švenčionių

12140419

61,0

Draudžiama gaudyti baltuosius plačiakakčius.

15.

Veisiejis

Lazdijų

10040071

765,2

Niedaus ornitologinio draustinio teritorijoje draudžiama žvejoti nuo balandžio l d. iki rugpjūčio l d.
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas