Lentelės

Apskaitos terminai Anglu kalba

Verslo apskaitos terminai Anglų kalba
Šaltinis: ispc.lt

Anglų kalba Lietuvių kalba
Account

Sąskaita

Accountable person

Atskaitingas asmuo

Accounting equation

Apskaitos lygybė

Accounting flow

Apskaitos srautas (rinkinys apskaitos tranzakcijų, turinčių bendrą paskirtį, pvz. pradiniai likučiai, likučių apyvarta, nusidėvėjimas, etc.)

Accounting note

Buhalterinė pažyma

Accounting period

Apskaitos laikotarpis

Accounting policy

Apskaitos politika

Accounting transaction

Operacija, Apskaitos tranzakcija

Accounting transaction journal

Operacijų žurnalas

Accounts (trade) payable

Kreditorinės skolos tiekėjams

Accounts (trade) receivable

Pirkėjų debitorinės skolos

Accrued revenue

Sukauptos gautinos pajamos

Accumulated amortization

Sukaupta amortizacija

Accumulated depreciation

Sukauptas nusidėvėjimas

Acquisition

Įsigijimas

Acquisition costprise

Įsigijimo savikaina

Activity type

Veiklos rūšis

Adjustment

Sureguliavimas, koregavimas

Adjusting (closing) entries

Sąskaitų uždarymo operacijos

Advance, preliminary

Išankstinis

Agreement

Susitarimas, sandoris

Allocated

Paskirstytas

Allowance for doubtful accounts

Abėjotinos skolos

Alienation

Perleidimas

Alienation loss

Perleidimo nuostolis

Alienation profit

Perleidimo pelnas

Allowed

Leistinas

Amortization

Amortizacija (nematerialaus turto nusidėvėjimas)

Amount

Suma

Analyst

Analitikas

Announcement

Skelbimas

Annual depreciation amount

Metinė nusidėvėjimo suma

Annual depreciation rate

Metinė nusidėvėjimo norma

Annul

Anuliuoti

Annulment

Anuliavimas

Application date

Pateikimo data

Approval

Tvirtinimas

Approved

Patvirtintas

Approximate price

Apytikslė kaina

Article

Gaminys, prekė

ASAP (As soon as possible)

Kuo įmanoma skubiau

Asset

Turtas

Asset depreciation

Turto nusidėvėjimas

Asset depreciation expense

Turto nusidėvėjimo sąnaudos

Asset impairment

Turto vertės sumažėjimas

Asset revaluation

Turto perkainojimas

Assignment

Paskyrimas

Assistance

Pagalba

Association

Asociacija

Attachment

Priedas, prisegtukas

Attribute

Sąvybė

Audit

Auditas

Authentication

Identifikacija

Authorization

Įgaliojimas

Authorship

Autorystė

Authorship contract

Autorinė sutartis

Average

Vidurkis

Backorder - A customer order that cannot be fulfilled when presented (perhaps because ordered quantity exceeds the quantity in stock), and for which the customer is prepared to wait for some time.

Atidėtas užsakymas - Kliento užsakymas, kuris negalėjo būti išpildytas pateikimo metu (pvz. dėl to, kad reikiamo kiekio nebuvo sandėlyje) ir kurio išpildymo klientas sutinka palaukti.

Bad (uncollectible) debt expense

Abejotinų skolų sąnąudos

Balance Sheet

Balansas

Balance Account

Balanso sąskaita

Bank

Bankas

Bank account

Banko sąskaita

Bank order

Pavedimu

Bank statement

Einamosios sąskaitos išrašas

Barcode

Barkodas:)

Bcc

Kam dar siųsti laiško kopiją, kad pagrindiniai adresatai nesužinotų

Beneficial

Naudingas

Beneficiary

Paveldėtojas (naudos gavėjas)

Bilateral

Abipusis, tarpusavio, dvišalis

Bilateral debt write off statement

Tarpusavio užskaitymų aktas, užskaita

Bill

Kvitas

Billing, invoicing

Pateikimas apmokėjimui

Billing note

Sąskaitos pastaba

Blocked, frozen

Užblokuotas

Bond

Obligacija

Bonus, premium

Bonusas, premija

Book (present, carrying) value

Likutinė vertė

Booked

Rezervuota

Booking

Rezervacija

Brand

Firminis ženklas

Branch

Filialas

Breakage

Sugadinimas (prekės)

Breadown

Padalinimas

Brokerage (commissions)

Komisiniai

Brutto weight

Masė bruto (su įpakavimu)

Bug

Programos klaida

Building

Pastatas arba statinys (subtilus skirtumas - tik lietuvių kalboje)

Bundle

Rinkinys (kartu supakuotos prekės)

Business

Verslas

Business expense

Veiklos sąnaudos

Business transaction

Verslo tranzakcija

Business type

Veiklos rūšis

Buying rate

Pirkimo kursas

Calculated

Paskaičiuotas

Calculation method

Skaičiavimo būdas

Calendar holiday

Kalendorinė švenčių diena

Calendar year

Kalendoriniai metai

Cancelled

Atšauktas

Card holder

Kortelės turėtojas

Card number

Kortelės numeris

Carrier

Vežėjas

Carrying (book, present) value

Likutinė vertė

Carton

Dėžė

Casco insurance

Casco draudimas

Cash

Pinigai

Cash book

Kasos knyga

Cash disbursements

Išmokos (išlaidos)

Cash disbursement journal

Išmokų žurnalas

Cash equivalents

Pinigų ekvivalentai

Cash expense order

Kasos išlaidų orderis

Cash flow

Atsiskaitymai

Cash flow Statement

Pinigų srautų ataskaita

Cash income order

Kasos pajamų orderis

Cash order

Kasos orderis

Cash receipts

Įmokos (įplaukos)

Cash receipt journal

Įmokų žurnalas

Cash register

Kasos aparatas (EKA)

Cash spent (payments, disbursements)

Išmokos (išlaidos)

Cc (Carbon copy)

Kam siųsti laiško kopiją

CEO (Chief Executive Officer)

Administracijos vadovas

CFO (Chief Financial Officer)

Finansų direktorius

CIO (Chief Information Officer)

IT skyriaus vadovas

COO (Chief Operating Officer)

Vykdantysis direktorius

Charge

Mokestis, rinkliava

Chart of accounts

Sąskaitų planas

Cheque

Čekis

Civil insurance

Civilinis draudimas

Classifications

Klasifikacija, suskirstymas

Classified balance sheet

Skyriais sugrupuotas ir susumuotas balansas

Clearing (summary) Account

Suvestinė sąskaita

Closing (adjusting) entries

Sąskaitų uždarymo operacijos

Closing flow

Galutiniai likučiai

Closing the books

Sąskaitų uždarymas

Common stock

Paprastosios akcijos

Commission

Komisiniai arba komisija

Company, enterprise

Įmonė

Compensation

Kompensacija

Complete balance

Pilnas balansas

Completing

Komplektacija

Components

Sudėtinės dalys

Compound journal entry

Operacija su daugiau negu dviem (1D+1K) eilutėmis

Comprehensive

Išsami

Compulsory (mandatory)

Privalomas

Confidential

Konfidencialus

Confirmation

Patvirtinimas

Consignee

Gavėjas (prekių)

Consignment

Konsignacija

Consignor

Siuntėjas (prekių)

Construction

Statyba

Construction in progress

Nebaigta statyba

Consultation

Konsultacija

Consumer

Vartotojas

Contact person

Kontaktinis asmuo

Contract

Sutartis

Contractor

Subrangovas

Contrary account

Kontrarinė sąskaita

Control Account

Suminė sąskaita

Correct Balance

Galutinis likutis

Correcting entry

Koreguojantis įrašas

Correction

Koregavimas

Cost center

Kaštų centras

Costprice

Savikaina

COGS (Cost Of Goods Sold)

Pardavimo savaikaina

Counter

Skaitliukas

Coverage amount

Padengimo suma (pvz. draudime)

Credit

Gautinos sumos, kreditas (jis pasitiki)

Credit balance

Kredito apyvarta

Credit certificate

Kredito pažyma

Credit card

Kreditinė kortelė

Credit note

Kreditinė sąskaita-faktūra

Creditor

Skolintojas, kreditorius

Currency

Valiuta

Currency rate

Valiutos kursas

Current (liquid) asset

Trumpalaikis turtas

Current liability

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Current Year's Retained Earnings

Ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas

Customer

Klientas

Customer deposits

Išankstiniai klientų mokėjimai

Customs check-in

Užmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas prieš sienos kirtimą)

Customs check-out

Išmuitinimas (muitinės procedūrų atlikimas po sienos kirtimo)

Cycle count

Dalinis inventorizavimas

Daily allowance

Dienpinigiai

Deal

Sandoris

Declining balance
depreciation method
(can be 125%, 150%, 200% - double)

Mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas
(gali būti 125%, 150%, 200% - dvigubas)

Debit

Mokėtinos sumos, debetas (jis skolingas)

Debit balance

Debeto apyvarta

Debit card

Debetinė kortelė

Debt

Skola

Debtor

Skolininkas

Debt Statement

Skolų suderinimo aktas

Debt write-off

Skolų užskaitymas

Declaration

Deklaracija

Decree

Įsakymas

Deductible (accounting term)

Atskaitomas (apskaitos terminas)

Deductible (insurance term)

Išskaita (draudimo terminas)

Deductible business expense

Leidžiami atskaitymai

Deductible purchase VAT

Atskaitomas pirkimo PVM

Default value

Pradinė reikšmė

Deferral (liability of
uncertain timing and uncertain amount)

Atidėjinis (įsipareigojimas sumokėti neaišku kada
ir neaišku kiek, pvz. garantinis įsipareigojimas)

Delivery

Pristatymas

Delivery and Acceptance Certificate

Perdavimo ir priėmimo aktas

Deposit

Užstatas

Depletion

Gamtinių išteklių išnaudojimas

Depreciable Cost (Cost - Salvage value)

Nudėvimoji vertė (Įsigijimo vertė - Likvidacinė vertė)

Depreciation

Nusidėvėjimas

Depreciation expense

Nusidėvėjimo sąnaudos

Depreciation finish date

Nusidėvėjimo pabaigos data

Depreciation method

Nusidėvėjimo būdas

Depreciation periodity

Nusidėvėjimo periodiškumas

Depreciation start date

Nusidėvėjimo pradžios data

Direct payment

Tiesioginis mokėjimas

Disbursements

Išmokos (išlaidos, išmokėjimai)

Discount

Nuolaida

Discovered overage suspend account

Nustatyto pertekliaus laukimo sąskaita

Discovered shrinkage suspend account

Nustatyto trūkumo laukimo sąskaita

Discovery

Atradimas

Disposable item

Mažavertis inventorius

Disposal of fixed asset

Materialaus turto perleidimas

Distributor

Distributorius

Division

Padalinys

Document

Dokumentas

Documentation

Dokumentacija

Double-declining balance
depreciation method

Dvigubas-mažejančios vertės
nusidėvėjimo metodas

Double entry principle

Dvejibinio įrašo principas

Down payment (good faith deposit made by a buyer to underline his or her commitment to complete the deal)

Išankstinis apmokėjimas (geranoriškas pirkėjo užstatas, siekiant parodyti savo ketinimus sudaryti sandorį)

Down payment invoice

Sąskaita išankstiniam apmokėjimui

Down payment invoice

Išankstinio apmokėjimo sąskaita

Due date

Data apmokėjimui

Due amount

Suma apmokėjimui

Earned

Uždirbtas

Earnings (retained)

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Effect on stock

Įtaka atsargoms

Employee

Darbuotojas

Employee (employer) payable health (social) insurance tax

Darbuotojo (darbdavio) mokamas sveikatos (socialinio) draudimo PSD (VSD) mokestis

Employee social insurance expense

Darbuotojų socialinio draudimo sąnaudos

Employment date

Įsidarbinimo data

Enterprise

Įmonė

Enterprise code

Įmonės kodas

Entry date

Įvedimo data

Equipment

Įranga

Equity

Nuosavybė

Error

Klaida

Escrow account

Sąlyginio indėlio sąskaita

Estimated budget

Numatomas (prognozuojamas) biudžetas

Estimated useful life

Numatomas ilgalaikio turto naudojimo laikas

Excess (insurance term)

Perviršis (draudimo terminas)

Exempt from tax

Neapmokestinamas

Exempt from VAT

PVM neapmokestinamas

Expenditure

Išlaidos

Expense

Sąnaudos

Expense recognition

Sąnaudų pripažinimas

Expiration date

Galiojimo data

Expired

Nebegaliojantis

Explanation

Paaiškinimas

Explanatory notes

Aiškinamasis raštas

Exploitation place

Ekslpoatacijos vieta

Facility

Objektas

Field

Laukas

Field value

Lauko reikšmė

Final

Galutinis

Final entry

Operacija Didžiojoje Knygoje

Finance

Finansai

Financial account

Finansinė sąskaita

Financial asset

Finansinis turtas

Fine

Delspinigiai

Fiscal number

Fiskalinis numeris

Fiscal year

Fiskaliniai metai

Fixed Asset (also known as
property, plant, and equipment, PP&E)

Ilgalaikis turtas

Fixed asset insurance

Ilgalaikio turto draudimas

Fixed asset lease contract

Ilgalaikio turto nuomos sutartis

Fixed cost - A periodic cost that remains more or less stable regardless of output level or sales revenue, such as depreciation, insurance, rent, salaries.

Fiksuotos išlaidos - Periodinės išlaidos, kurios nepriklauso nuo pagamintos produkcijos arba pardavimų apimties.

Fixed rate

Fiksuotas kursas

Flow (žr. Accounting flow)

Srautas (žr. Apskaitos srautas)

Folder

Segtuvas

For free

Nemokamai

Foreign currency

Užsienio valiuta

Form

Forma

Format

Formatas

Franchize

Išskaita (maksimali kliento atsakomybė)

Fuel

Kuras

Fuel consumption

Kuro sunaudojimas

Fuel remainder

Kuro likutis

Future expense

Busimųjų laikotarpių sąnaudos

Future value

Prognozuojama vertė

Garnish

Išskaityti iš skolininko atlyginimo

Garnishment

Atlyginimo sąskaitos areštas

General Journal

Bendrasis žurnalas

General Ledger

Didžioji Knyga

General Ledger Account

Didžiosios Knygos Sintetinė Sąskaita

Good

Prekė (arba "geras":)

Good batch

Prekių partija

Grants

Subsidijos

Gross profit (Sales price - COGS)

Bendrasis pelnas (Pardavimo kaina - savikaina)

Guarantee fund expense

Įmokų į garantinį fondą sąnaudos

Head office

Pagrindinis biuras

Impairment

Nuvertinimas (vertės sumažėjimas)

Import declaration

Importo deklaracija

Import tax

Importo mokestis

In stock

Sandėlyje

Income (revenue)

Pajamos

Income statement

Pelno (nuostolių) ataskaita

Income tax

Pajamų mokestis

Income tax payable

Mokėtinas GPM

Income tax taxable amount

Pajamų mokesčiu apmokestinama suma

Increment

Padidėjimas

Initial depreciation amount

Pradinio nusidėvėjimo suma

Initial remainder

Pradinis likutis

Input tax

Pirkimų apmokestinimas

Input credit (amount of input tax allowed to be set off against output tax)

Atskaitomas PVM (nupirkto PVM suma kurią leidžiama atskaityti iš parduoto PVM sumos)

Insurance

Draudimas

Insurance price

Draudimo kaina

Insurer's code

Draudėjo kodas

Intangible assets

Nematerialusis turtas

Interest rate

Palūkanų norma

Internal usage

Vidaus sąnaudos

Internal write off

Vidaus nurašymas

Inventory

Atsargos, inventorius

Inventory item variance

Atsargų likučių korekcijos

Inventory number

Inventorinis numeris

Inventory overage

Atsargų padidėjimas

Inventory shrinkage

Atsargų sumažėjimas

Investment

Investicija

Investment expense

Investicijų sąnaudos

Investment revenue

Investicijų pajamos

Invoice

Sąskaita (faktūra)

Invoice amount

Sąskaitos suma

Invoice annulment

Sąskaitos anuliavimas

Invoice date

Sąskaitos data

Invoice item

Sąskaitos eilutė

Invoice number

Sąskaitos numeris

Irretrievable vat accounting method

Negrąžinamo PVM įskaitymo būdas

Issuance information

Išdavimo informacija

Journal

Žurnalas

Journal entry

Žurnalo įrašas

Legacy

Palikimas

Legacy system

Iš senų laikų likusi programinė įranga, kurios veikimo būdo pakeisti neįmanoma:)

Legal document

Juridinis dokumentas

Legal party

Juridinis asmuo

Liability

Įsipareigojimai

License

Licencija

Liquidation

Likvidacija

Liquidation date

Likvidacijos data

Liquidity

Likvidumas

Liquefied

Likviduotas (turtas)

Load

Krovinys

Loan

Paskola

Local currency

Vietinė valiuta

Long-term liability

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Loss

Nuostoliai

Loss of quality

Kokybės praradimas

Mandatory

Privalomas

Margin

Marža

Margin share

Maržos dalis

Markup

Antkainis

Merger

Sujungimas (įmonių)

Movements

Apyvarta

NDA, non-disclosure agreement

Konfidencialumo arba neatskleidimo sutartis

Netto weight

Masė neto (be įpakavimo)

Notes Payable

Kreditorinės finansinės skolos

Notes Receivable

Debitorinės finansinės skolos

Offer

Pasiūlymas

Official currency rate

Oficialus valiutos kursas

Opening flow

Pradiniai likučiai

Operation

Operacija (finansinė tranzakcija)

Operation journal

Operacijų žurnalas

Order

Užsakymas

Order date

Užsakymo data

Order number

Užsakymo numeris

Orderer

Užsakovas

Organization

Organizacija

Origin

Kilmė

Original

Originalas

Original document

Dokumentas - originalas

Original entry

Operacija žurnale

Output tax

Pardavimų apmokestinimas

Overtime hours

Viršvalandžiai

Owner

Savininkas

Owners equity, Net worth, Net assets

Nuosavas Kapitalas

Ownership cost

Nuosavybės kaina

Pack, packaging

Įpakavimas (reikia skirti outer ir inner pack - išorinis ir vidinis įpakavimas)

Paid

Apmokėtas

Palette

Paletė

Party

Asmuo (fizinis arba juridinis)

Payable

Mokėtinos sumos, debetas

Payable amount

Suma apmokėjimui

Payer

Mokėtojas

Payer code

Mokėtojo kodas

Payments

Mokėjimai, Išlaidos

Payment method

Mokėjimo būdas

Payment order

Mokėjimo pavedimas

Payment purpose

Mokėjimo paskirtis

Payroll sheet

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis

Payroll expense

Darbo užmokesčio sąnaudos

Payroll payable

Mokėtinas darbo užmokestis

Payroll related liabilities

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai

Penalties and Fines

Baudos ir delspinigiai

Period

Laikotarpis

Periodic inventory method

Periodinis inventorizavimo būdas

Periodic payment

Periodinis mokėjimas

Periodity

Periodiškumas

Permanent (real, balance sheet) accounts

Nuolatinės sąskaitos

Perpetual inventory method

Nuolatinis inventorizavimo būdas

Personal code

Asmens kodas

Petty Cash Fund

Kasa

Petty Cash Voucher

Avanso Apyskaita

P&N (sounds like PLN, see Profit and Loss Statement)

PNA, žr. Pelno (nuostolių) ataskaita

Position

Pareigos

Positive currency rate impact

Teigiama valiutos kurso įtaka

Posting

Operacijų perkelimas į Didžiąją knygą

Precision

Tikslumas

Preferred stock

Priviligijuotos akcijos

Preliminary Balance

Pradinis likutis

Prepaid expense

Busimųjų laikotarpių sąnaudos

Present (carrying, book) value

Likutinė vertė

Price

Kaina

Pricelist

Kainoraštis

Pricing

Kainodara

Primary document

Pirminis dokumentas

Prior Year's Retained Earnings

Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas

Private Limited Liability Company (Private LLC)

Uždaroji Akcinė Bendrovė (UAB)

Producer

Gamintojas

Product

Produktas, prekė

Product return

Prekių grąžinimas

Production run

Gamyba

Production summary

Gamybos suvestinė

Profit

Pelnas

Profit and Loss Statement

Pelno (nuostolių) ataskaita

Profit margin

Pelno marža

Profit markup

Pelno antkainis

Profit tax

Pelno mokestis

Profit tax expense

Pelno mokesčio sąnaudos

Profit tax payable

Mokėtinas pelno mokestis

Profit tax rate

Pelno mokesčio tarifas

Profitability

Pelningumas

Pro forma invoice (a preliminary invoice for quotation or customs declaration purposes, but not a request for down payment.)

Išankstinė sąskaita (skirta pateikti pasiūlymą arba atlikti muitinės procedūras, bet ne išankstiniam apmokėjimui pareikalauti)

Project

Projektas

Project finance

Projekto finansavimas

Promotion

Akcija

Property

Nuosavybė

Provision

Nuostata

Public Limited Liability Company (Public LLC)

Akcinė Bendrovė (AB)

Purchase

Pirkimas

Purchase VAT

Pirkimo PVM

Purchase invoice

Pirkimo sąskaita

Purchase price

Pirkimo kaina

Purchases Journal

Pirkimų žurnalas

Quarter

Ketvirtis

Quote

Sąmata

Rate

Įkainis, kursas arba norma

Rate of exchange

Keitimo kursas

Rebate

Permokos grąžinimas

Receipt

Įmoka (įplauka) arba kvitas

Receipt number

Kvito numeris

Receivings, cash receipts

Įmokos (įplaukos)

Receivable

Gautinos sumos, kreditas

Recipient

Gavėjas

Recipient account number

Gavėjo sąskaitos numeris

Recipient bank code

Gavėjo banko kodas

Reconciliation

Suderinimas

Registry institution

Rejestro tarnyba

Registry number

Rejestro numeris

Remainder

Likutis

Rendering (delivery) of services in progress

Nebaigtos teikti paslaugos

Report

Ataskaita

Request

Užklausimas

Requirement

Reikalavimas

Responsibility reduction

Atsakomybės sumažinimas

Responsible person

Atsakingas asmuo

Restricted retained earnings

Nepaskirstytojo pelno dalis,
kurios NEgalima panaudoti dividendams

Result

Rezultatas

Retail margin

Realizacijos antkainis

Retained earnings

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

Return order

Grąžinimo aktas

Revaluation

Perkainojimas

Revalued amount

Perkainota vertė

Revenue (income)

Pajamos

Revenue and expense summary

Pajamų ir sąnaudų suvestinė

Revenue recognition

Pajamų pripažinimas

Reversing entry

Atvirkštinis įrašas

Salary

Atlyginimas (fiksuotas, mėnesio)

Salary calculation

Atlyginimo skaičiavimas

Salary-related tax burden

Su atlyginimų susijusi mokesčių našta

Salary taxes

Atlyginimo mokesčiai

Sale

Pardavimas

Sales Journal

Pardavimų žurnalas

Sales VAT

Pardavimo PVM

Sales costprice

Pardavimo savikaina

Sales discounts

Pardavimo nuolaidos

Sales revenue

Pardavimų pajamos

Salvage value (Residual value, Terminal value)

Likvidacinė vertė

Salvage value ratio

Likvidacinės vertės proporcija

Scope

Sfera (įmonės organizacinės struktūros dalis)

Sell by instalments

Parduoti išsimokėtinai

Seller

Pardavėjas

Services

Paslaugos

Settlement

Atsiskaitymas

Share

Dalis (akcijų)

Shared expenses

Bendros išlaidos

Share transaction

Vertybinių popierių tranzakcija

Shares

Akcijos

Shipment

Siunta

Shipping date

Išsiuntymo data

Shipping price

Pristatymo kaina

Short balance

Trumpas balansas

Short term

Trumpalaikis

Signature

Parašas

Simple journal entry

Operacija su lygiai dviem (1D+1K) eilutėmis

Social insurance card number

Socialinio draudimo pažymėjimo numeris

Social insurance fund

Socialinio draudimo fondas

Social insurance tax

Socialinio draudimo mokestis

Statement

Aktas

Statement number

Akto numeris

Statutory consolidation

Įstatymų nustatytas konsolidavimas

Stock

Atsargos

Stock accounting method

Atsargų apskaitos būdas

Stock correction

Likučių korekcija

Stock listing

Likučių apyrašas

Stock taking

Inventorizacija

Straight-line depreciation method

Metų skaičiaus nusidėvėjimo metodas

Sum-of-the-year digits
depreciation method

Metų skaičiaus
nusidėvėjimo metodas

Summary

Suminė

Summary (clearing) Account

Suvestinė sąskaita

Subsidiary Account

Analitinė Sąskaita

Subsidiary Ledger Account

Didžiosios Knygos Analitinė Sąskaita

Supplier

Tiekėjas

Surcharge

Priemoka

Suspend Account

Laukimo Sąskaita

Synoptic Journal

Suvestinis žurnalas (visi žurnalai kartu)

Tangible asset

Materialus turtas

Tariff

Tarifas

Tax

Mokestis

Tax expense

Mokesčių sąnaudos

Tax free

Neapmokestinamas

Tax identification number (TIN)

PVM mokėtojo kodas

Tax inspectorate

Mokesčių inspekcija

Tax invoice (i.e. VAT compliant invoice)

PVM sąskaita-faktūra

Tax payable

Mokėtini mokesčiai

Tax rate

Mokesčio tarifas

Tax receivable

Biudžeto skolos įmonei

Taxable amount

Apmokestinama suma

Taxation

Apmokestinimas

Taxed amount

Apmokestinta suma

Temporary accounts

Laikinos (tranzitinės) sąskaitos

Term deposit

Terminuoti indėliai

Time entry

Sunaudotos darbo valandos

Time sheet

Sunaudotų darbo valandų ataskaita

Time span

Laikotarpis

Time table

Grafikas

Total amount

Bendra suma

Trade (accounts) payable

Skolos tiekėjams

Trade (accounts) receivable

Pirkėjų skolos

Transaction currency

Operacijos valiuta

Transfer price

Vidinio perdavimo kaina

Transport cost

Transportavimo kaštai

Travelling cash

Pinigai kelyje

Treasurer

Kasininkas

Treasury stock

Savos akcijos

Trial balance

Bandomasis balansas

Turnover

Apyvarta

Unappropriated (regular) retained earnings

Nepaskirstytojo pelno dalis,
kurią galima panaudoti dividendams

Uncollectible (bad) debt expense

Abejotinų skolų sąnąudos

Uncovered debts

Nepadengtos skolos

Undeductible business expense

Neleidžiami atskaitymai

Undeductible purchase VAT

Neatskaitomas pirkimo PVM

Undeductible purchase VAT expense

Neatskaitomo pirkimo PVM sąnaudos

Undeductible VAT

Neatskaitomas PVM

Unearned

Neuždirbtas

Unearned revenue

Busimųjų laikotarpių pajamos
(gauti išankstiniai klientų mokėjimai)

Unilateral

Vienašališkas

Unit of measure

Matavimo vienetas

Upward revaluation

Vertės padidėjimas

Useful life

Naudojimo trukmė

Utilities payable

Skolos komunalinių paslaugų įmonėms

Variation

Likučių apyvarta

VAT

PVM

VAT amount

PVM suma

VAT declaration

PVM deklaracija

VAT payable

Mokėtinas PVM

VAT payer code

PVM mokėtojo kodas

VAT rate

PVM tarifas

VAT refundable

Grąžintinas PVM

VAT receivable

Gautinas PVM

Voucher

Vaučeris :)

Wage

Atlyginimas (nefiksuotas, už atidirbtas valandas)

Warehouse

Sandėlis

Weight

Svoris

Working table

Darbinė lentelė

Write-down

Vertės sumažėjimas

Write-off

Nurašymas

Write-up

Vertės padidėjimas

Written-off assets

Nurašytas turtas

Year-to-date (the cumulative balance total in the current year)

Šių-metų-iki-dabar

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas