Lentelės

Datos ir laiko formatas šalyse

Lietuvoje datos laiko formatas: metai, mėnuo, diena (MMMM-MM-DD)  ir valandos, minutės, sekundės
Šalis / kalba

Datos formatas 

Laiko formatas

Pavyzdys 

Pavyzdys 

Rusija

DD.MM.YYYY

hh: mm: ss

24.01.2011

16:35:00

JAV

MM-DD-YYYY

hh: mm: ss
01-24-2011

16:35:00

Tarptautinė anglų 

DD-MM-YYYY

hh: mm: ss

24-01-2011

16:35:00

Jungtinė Karalystė

DD / MM / MMMM

hh: mm: ss

24/01/2011

16:35:00

Vokietija

DD.MM.YYYY

hh: mm: ss

24.01.2011

16:35:00

Belgija

DD / MM / MMMM

hh: mm: ss

24/01/2011

16:35:00

Brazilija

DD / MM / MMMM

hh: mm: ss

24/01/2011

16:35:00

Vengrija

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Danija

DD-MM-YYY

hh.mm.ss

24-01-2011

16.35.00

Italija

DD / MM / MMMM

hh.mm.ss

24/01/2011

16.35.00

Ispanija

DD / MM / MMMM

hh: mm: ss

24/01/2011

16:35:00

Kanada (Prancūzų).

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Lotynų Amerika

DD / MM / MMMM

hh: mm: ss

24/01/2011

16:35:00

Nyderlandai

DD-MM-YYYY

hh: mm: ss

24-01-2011

16:35:00

Norvegija

DD.MM.YYYY

hh: mm: ss

24.01.2011

16:35:00

Lenkija

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Portugalija

DD-MM-DD

hh: mm: ss

24-01-2011

16:35:00

Serbija / Jugoslavija

DD.MM.YYYY

hh.mm.ss

24.01.2011

16.35.00

Slovakija

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Slovėnija

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Suomija

MMMM-MM-DD

hh.mm.ss

2011-01-24

16.35.00

Prancūzija

DD.MM.YYYY

hh: mm: ss

24.01.2011

16:35:00

Čekijos Respublika

MMMM-MM-DD

hh: mm: ss

2011-01-24

16:35:00

Šveicarija

DD.MM.YYYY

hh, mm, ss

24.01.2011

16,35,00

Švedija

YYYY-MM-DD

hh.mm.ss

2011-01-24

16.35.00

Kinija

YYYY-MM-DD hh.mm.ss 2011-01-24 16.35.00
delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas