Mechanika

Reklama - vamzdžių konstrukcijų montavimas be suvirinimo - fitingis.lt


Greičio formulė   
            
Fizika
v-greitis, [m/s]
s-kelias, [m]
t-laikas, [s]

 Pagreičio formulė

Fizika
a-pagreitis, [m/s2]
v-galinis greitis, [m/s]
v0-pradinis greitis, [m/s]
t-laikas,[s]

Kintamojo judėjimo kelio formulė

Fizika
s-kelias,[m]
a-pagreitis, [m/s2]
v0-pradinis greitis, [m/s]
t-laikas,[s]

Linijinio greičio formulė

Fizika
v-greitis,[m/s]
Fizika-   3,14
R-spindulys[m]
T-periodas [s]

Įcentrinis pagreitis

Fizika
a-pagreitis,[m/s2]
v-greitis,[m/s]
R-spindulys,[m]

 Dažnio formulė

Fizika
n-dažnis,[s-1]
T-periodas,[s]

Kampinis greitis

Fizika

ω - kampinis greitis, [rad/s]
φ - posūkio kampas,[rad]
t - laikas, [s]
Fizika- kampinis pagreitis [rad/s2]

Kampinis greitis

 Fizika

ω - kampinis greitis, [rad/s]
π = 3,14
T - periodas, [s]
n - dažnis , [s-1] arba [Hz]

Ryšys tarp linijinio ir kampinio greičio

v = ωR

v - linijinis greitis, [m/s]
ω - kampinis greitis, [rad/s]
R - apskritimo spindulys, [m]

  Netolygiai apskritimu judančio kūno pagreitis

Fizika

aįc - įcentrinis (normalinis) pagreitis, [m/s2]
aτ - liestinis (tangentinis) pagreitis, [m/s2]

Netolygiai apskritimu judančio kūno vidutinis kampinis greitis

 Fizika 

ωvid - vidutinis kampinis greitis [rad/s]
Fizika- kampo pokytis (φ2- φ1), [rad] , per laiko tarpą , [s]

  Netolygiai apskritimu judančio kūno kampinis greitis

 Fizika

 Fizika- kampo išvestinė laiko atžvilgiu, [rad/s]

Vidutinis kampinis pagreitis

 Fizika

 Fizika - kampinio greičio pokytis (ω2- ω1), [rad/s]
Fizika - laiko tarpas, [s]

  Kampinis pagreitis

Fizika

 Fizika- kampinio greičio išvestinė laiko atžvilgiu, [rad/s]

Jėgos formulė

Fizika

F-jėga, [N]
m-masė,[kg]
a-pagreitis,[m/s2]

 Sunkio jėgos formulė

Fizika

F-sunkio jėga,[N]
m-masė,[kg]
g-laisvojo kritimo pagreitis,[m/s2] g=9,8m/s2

Kūno svorio formulė

Fizika

P-kūno svoris,[N]
m-masė,[kg]
g-laisvojo kritimo pagreitis,[m/s2] g=9,82m/s2
a-pagreitis,[m/s2]

Trinties jėgos formulė

Fizika

Fizika- trinties koeficientas = 1
N-normalinė jėga(veikianti statmenai paviršių)

Tamprumo jėgos formulė

Fizika

F- jėga, [N]
k-standumo koeficientas,[N/m]
x-pailgėjimas,[m]

Visuotinės traukos jėgos formulė

Fizika

F-jėga,[N]
G-gravitacijos konstanta,[Nm2] G=6,672x10-11
m1;m2- masės,[kg]
R-atstumas tarp kūnų,[m]

Archimedo jėgos formulė

Fizika

F-Archimedo jėga,[N]
pskskysčio arba dujų tankis, [kg/m3]
V-tūris,[m3]
g-konstanta,[m/s2] g=9,8m/s2

 Impulso formulė

Fizika

p-impulsas,[kgx(m/s)]
m-masė,[kg]
v-greitis,[m/s]

Jėgos ir kūno impulso lygybės formulė

Fizika

F-jėga,[N]
Δt-laiko pokytis,[s]
m-masė,[kg]
Δv-greičio pokytis,[m/s]

 Impulso tvermės dėsnis

Fizika

v0-greitis prieš sąveiką,[m/s]
v-greitis po sąveikos,[m/s]
m-masė,[kg]

Kinetinės energijos formulė

Fizika

Ek-kinetinė energija,[J]
m-masė,[kg]
v-greitis,[m/s]

Potencinės energijos formulė

Fizika

Ep-potencinė energija,[J]
m-masė,[kg]
g-laisvojo kritimo pagreitis,[m/s2] g=9,8m/s2
h-aukštis,[m]

Deformuoto kūno energijos formulė

Fizika

E-energija,[J]
k-standumo koeficientas,[N/m]
x-pailgėjimas,[m]

Mechaninio darbo formulė

Fizika

A-darbas,[J]
F-jėga,[N]
s-kelias,[m]
Fizika-kampas

Tolygiai kintamai judančio kūno greičio formulė
Kai judėjimas tolygiai greitėjantis

v = v0 + at

v - galinis greitis, [m/s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
a - pagreitis, [m/s2].
t - laikas, [s]

Tolygiai kintamai judančio kūno greičio formulė
Kai judėjimas tolygiai lėtėjantis

v = v0- at

v - galinis greitis, [m/s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
a - pagreitis, [m/s2]
t - laikas, [s]

Sunkio jėgos veikiamo kūno judėjimas
Kūnų laisvasis kritimas
Koordinatės formulė

Fizika

y - koordinatė, [m]
h - pradinė koordinatė (pradinis aukštis), [m],
g - laisvojo kritimo pagreitis,
t - laikas, [s]

Sunkio jėgos veikiamo kūno judėjimas
Kūnų laisvasis kritimas
Greičio formulė

v = gt

v - galinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
t - laikas, [s]

Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas
Koordinatės formulė

Fizika

y - koordinatė, [m]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
t - laikas, [s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2

Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas
Didžiausias kūno pasiekiamas aukštis

Fizika

ym - didžiausias pasiekiamas aukštis, [m]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]

Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas
Laikas, per kurį pasiekiamas didžiausias aukštis

 Fizika

t - laikas, [s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]

Vertikaliai aukštyn mesto kūno judėjimas
Greičio formulė

v = v0-gt

v - galinis greitis, [m/s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
t - laikas, [s]

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas
Horizontaliosios  koordinatės formulė

x = v0cosα.t

x - horizontalioji koordinatė [m]
v0 - pradinis greitis [m/s]
α - kampas, kurį sudaro pradinio greičio kryptis su horizontaliąja ašimi [0]
t - laikas, [s]

I horizontą mesto kūno judėjimas
Vertikaliosios koordinatės formulė

Fizika

y - vertikalioji koordinatė, [m]
h - pradinė koordinatė (pradinis aukštis), [m]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
t - laikas, [s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]

Didžiausias kūno pasiekiamas aukštis

Fizika

ym - didžiausias pasiekiamas aukštis, [m]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
α - kampas, kurį sudaro pradinio greičio kryptis su horizontaliąja ašimi [0]

Laikas, per kurį pasiekiamas didžiausias aukštis

Fizika

t - laikas, [s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
α - kampas, kurį sudaro pradinio greičio kryptis su horizontaliąja ašimi [0]

Didžiausias skridimo nuotolis

Fizika

xm -  didžiausias skridimo nuotolis
t - laikas, [s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
α - kampas, kurį sudaro pradinio greičio kryptis su horizontaliąja ašimi [0]

Kampu į horizontą mesto kūno greičio formulės

Fizika

v - kūno greitis, [m/s]
vx - greičio horizontalioji dedamoji, [m/s]
vy - greičio vertikalioji dedamoji, [m/s]

Greičio horizontaliosios  dedamosios formulė

vx = v0cosα

vx - greičio horizontalioji dedamoji, [m/s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
α - kampas, kurį sudaro pradinio greičio kryptis su horizontaliąja ašimi [0]

Greičio vertikaliosios dedamosios formulė

vy = v0sinα-gt

vy - greičio vertikalioji dedamoji, [m/s]
v0 - pradinis greitis, [m/s]
g - laisvojo kritimo pagreitis, [m/s2]
t - laikas, [s]

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas