Matavimo vienetai

Matavimo vienetai                                Konverteris       Skaičiuokite jo pagalba ( slėgis, greitis, plotas, masė  ir t.t )

Svorio
1 tona (t)= 1000 kilogramų (kg)
1 centneris (cnt)= 100 kg
1 kg= 1000 gramų (g)                  Kilogramai - Svarai - lentelė         Elektros matavimo vienetų -  lentelė
1 kg= 2,20462262 svarų(£)
1 g= 1000 miligramų (mg)=0,03215Trojos uncijų         Matavimo vienetų rašymas Rusų ir Anglų kalbomis 
1 granas (grain)= 64,8 mg
1 dramas (dram)= 27,34 grano= 1,77 g            Matavimo vienetų perskaičiavimo koeficientai, Anglų kalba
1 uncija (ounce)= 16 dramų= 437,5 grano= 28,35 g
1 svaras (pound)= 16 uncijų= 256 dramai= 453,6 g
1 karatas = 0,2 gramų
1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight)= 112 svarų= 50,8 kg
1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight)=100 svarų= 45,36 kg
1 didžioji anglų tona (british/long/tona)= 20 didžiųjų anglų centnerių= 1,016 t
1 mažoji JAV tona (US/short/tona)= 20 mažųjų JAV centnerių= 0,907 t
1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija= 480 granų= 31,1 g
1 trojietiškas farmacinis svaras= 12 uncijų= 373,27 g

Ilgio
1 kilometras (km)= 1000 metrų = 0,62mylios
1 metras (m)= 10 decimetrų= 100 centimetrų
1 centimetras (cm)= 10 milimetrų= 0,1decimetro = 0,39colio
1 milimtras (mm)= 1000 mikronų (mikrometrų)
1 colis (inch)= 25,40 milimetrų
1 pėda (foot)= 12 colių= 304,8 milimetrų
1 jardas (yard)= 3 pėdos= 36 coliai= 91,44 centimetrų
1 anglų mylia (mile)= 1760 jardų= 5280 pėdų= 1609 metrų
1 jūrmylė (nautilius mile)= 10 kabeltovų= 6080 pėdų= 1853,2 metrų
1 geografinė mylia= 7420 metrų
1 parsekas = 3,08568×1016 metrų = 3,2616 šviesmečių

Ploto
1 kv. kilometras (km2)= 100 hektarų (ha)= 10000 arų (a)
1 a= 100 m2
1akras=0,405ha=4050m2
1 m2= 100 dm2= 10000 cm2
1 dm2= 100 cm2= 10000 m2
1 kv. Colis (square inch)= 6,45 cm2
1 kv. pėda (square foot)= 144 kv. coliai= 0,093 m2
1 kv. jardas (square yard)= 9 kv. pėdos= 1296 kv. coliai= 0,836 m2
1 kv. akras (square acres)= 4840 kv. jardų= 43560 kv. pėdų= 4046,8 m2
1 kv. mylia (square miles)= 640 akrų= 258,99 ha

Tūrio
1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3
1 litras (l)= 1 dm3=33,81skysčio uncijų=1,057kvortos(JAV)       Litrai, galonai, pintos lentelė
1galonas(JAV)=3,7854(l)
1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100 dm3
1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3
1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3
1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos= 0,765 m3
1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3
1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3

Jėgos, energijos ir slėgio
1kg=9,8 niutonų

1 niutonas (N)= 100000 dinų= 0,102 jėgos kilogramo (kgf)= 4,186 kilodžaulio (kJ)
1 kilovatvalandė (kWh)= 3600kJ=3,6MJ=3413Btu=859,8 kcal
1kilovatas(kW)=1,341arklio galių(AG)
1litras benzino=8413kcal.
1 džaulis (J)= 1 vatsekundė ( Ws)= 1 niutonmetras (Nm)=0,2390kalorijos(cal)
1Btu=1055,056J
1arklio galių(AG)=0,746kW
1 baras (bar)=100kPa=100 000 paskalių (Pa)=10,2t/m2=0,9869atm.
1baras=14,5Psi=1000milbar
1 atm = 760 torų = 14,696 psi
1 Pa= 1 N/m2= 750,06 mm Hg
Laisvojo kritimo pagreitis (žemėje)=9,80665m/s2
Atmosferos slėgis(jūros lygis)=1,01325bar

Atmosferos tankis(jūros lygis)=1,225kg/m3

Šiluma
Šiluminė vandens talpa 00C=79,71cal/g=333,52J/g

Vandens išgarinimo energijos 1000C=539,55cal/g=2256J/g
Specifinė šiluminė talpa(jūros vanduo)3,5% druskingumo=0,932cal=3899J/kg (tankis=1000kg/m3)
Oro specifinė šiluminė talpa=1030J/kg (tankis1,3kg/m3)

Skysčio
1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l
1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,2 JAV kvortos= 1,14 l
1 anglų galonas (british gallon)= 4 anglų kvortos= 1,2 JAV galono= 4,55 l
1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce)= 0,029 l
1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų= 0,83 anglų kvortos= 0,946 l
1 JAV galonas (US gallon)= 4 JAV kvortos= 0,83 anglų galono= 3,79 l
1 anglų barelis= 163,5 l
1 JAV barelis= 158,987 l

Biralų
1 anglų pinta (british pint)= 1,03 JAV pintos= 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,03 JAV kvortos= 1,14 l
1 anglų bušelis (british bushell)= 32 anglų kvortos= 1,03 JAV bušelio= 36.37 l
1 JAV pinta (US pinta)= 0,969 anglų pintos=0,55 l
1 JAV kvorta (US quart)= 2 JAV pintos= 0,969 anglų kvortos=1,101 l
1 JAV bušelis (US bushel)= 32 JAV kvortos= 0,969 anglų bušelio= 35,24 l

Laiko matavimo vienetai
1min = 60s
1h = 60 min
1 para = 24h = 1440 min=86400s
1 mėnuo = 28-31 paros
1 savaitė = 7 dienos
1 metai = 365-366 dienos=8760h=31 560 000s
1 amžius = 100 metų

Greitis
1mazgas=0,5144m/s=1,852km/h

1mylia/h(mph)=1,61km/h=0,447m/s
Garso greitis sausame ore=331m/s
Garso greitis vandenyne=1450-1570m/s
Žemės sukimosi greitis=11,2km/s

Informacijos kiekio matavimo vienetai
Mažiausias informacijos kiekis - bitas
1 bitas (b) = 0 arba 1, "teisinga" arba "klaidinga"
1 baitas (B) = 8 b
1 kilobaitas (KB) = 1024 B
1 megabaitas (MB) = 1024 KB
1 gigabaitas (GB) = 1024 MB
1 terabaitas (TB) = 1024 GB

Kampo matavimo vienetai
Laipsnis 1°= 60' = 3600" = 0,01745 rad       Daugiau informacijos
Radianas 1 rad = 57,2958° = 0,1591551 r

Temperatūros matavimo vienetai
SI sistemos bazinis temperatūros matavimo vienetas - kelvinas (K).     Laipsniai - Kelvinai lentelė
Celsijaus (C) skalėje nulis nustatytas pagal vandens užšalimo ar tirpimo temperatūrą, t.y. 273,15°K. 1°C = 1°K
Farenheito (F) skalėje nulis yra nustatytas pagal vandens su druska mišinio tirpimo temperatūrą. 1°F = 5/9°C
Farenheito laipsnius verčiant į Celsijaus, taikoma formulė - °C = (5/9)(°F-32)
Verčiant iš Celsijaus laipsnių į Farenheitą - °F = °C × 1,8 + 32.

Energijos matavimo vienetai
Teraelektronvoltas (TeV) - 1012 eV. 1 eV tai toks energijos kiekis, kokį įgauna elektronas perėjęs vieno volto greitinantį potencialų skirtumą.

Žemė
Bendras žemės plotas=270.500km2=27.050.000ha

Pusiaujo spindulys=6378.163km
Pusiaujo perimetras=40074km
Vidutinis žemynų aukštis= apie 840m
Vidutinis vandenynų gylis=3800m
Žemės sukimosi greitis=11,2km/s
Skriejimo orbita periodas =365,26paros
Paviršiaus temperatūra (vidutinė) =14 C
Temperatūra dangaus kūno viduje =5700 C


Iki 1920m Lietuvoje vartoti matavimo vienetai

Ilgio
A
ršinas = 71,12cm
Linija = 2,54mm
Rykštė = 4,32m
Sieksnis = 2,133m
Taškas = 0,254mm
Uolektis = 57,78cm
Varstas = 1,0688km
Virvė = 44,6m

Svorio
Birkavas = 163,805kg
Centneris = 50kg
Pundelis = 5,12kg
Uncija (vaistų) = 29,86g

Ploto
Valakas = 21,850ha
Virvė = 1866m2

Tūrio
Gorčius = 2,82 litro
Kvorta = 0,70 litro
Pūras = 67,685 litro
Saikas = 16,92 litro

 

 

Rusijoje 1900 m. sausio 1 d. nustatytas matavimo sistemų santykis

1 verstas =1,0668 km,
1 sieksnis =2,1336 m,
1 aršinas =0,7112 m,
1 verškas =4,445 cm,
1 pėda =0,3048 m,
1 colis =2,540 cm,
1 linija =2,540 mm.

 

1 km = 0,9373828 versto,
1 m = 0,4586914 sieksnio,
1 m = 1,406074 aršino,
1 cm = 0,2249719 verško,
1 m = 3,28084 pėdos,
1 cm = 0,3937008 colio,
1 mm - 0,3937008 linijos. :

 

1 kvadratinis verstas= 1,138062 kvadr. km,  
1 dešimtinė = 1,092540 ha 
1 kvadratinis sieksnis = 4,552249 Ivadr. m 
1 kvadratinis aršinas = 0,5058054 kvadr. m.  
1 kvadratinė pėda - 0,09290304 kvadr. m 
1 kvadratinis colis = 6,4516 kvadrat. cm 
1 kvadr. km = 0,8786866 kvadr. versto,
1 ha = 0,9152985 dešimtinės,
1 kvadr. m. = 0,2196716 kvadr. sieksnio
1 kvadr. m = 1,977045 kvadr. aršino
1 kvadr. m = 10,76391 kvadr. pėdų,
1 kvadr. cm = 0,1550003 kvadr. colio.

 

delfi logo rgb
facebook
gmail
youtube
lrytas